Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden individueel en teams
 
Het Pyramide Off Road Festival maakt gebruik van Racetimer Chronotrack tijdregistratie. Het correct dragen van het startnummer is daarom van groot belang en de verantwoordelijkheid van de atleet. De juiste wijze van bevestiging staat vermeld in de deelnemersinformatie of is hier te downloaden.

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  • Evenement: elk van de evenementen van het Pyramide Off Road Festival: de PyramideTriathon, de PyramideDuathlon en de PyramideTrail.
  • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  • Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Triathlon Soest Actief) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een Deelnemer van het Pyramide Off Road Festival dient in het jaar waarin de onderstaande onderdeel van het Evenement wordt gehouden tenminste de aangegeven minimumleeftijd te hebben bereikt:
  • PyramideTriathlon, 18 jaar
  • PyramideDuathlon, 18 jaar
  • PyramideDuathlon Duo’s, 18 jaar
  • PyramideTrail, 18 jaar

2.2. De Deelnemer dient zich tijdens de PyramideTriathlon en de PyramideDuathlon te houden aan de geldende reglementen van de Nederlandse Triathlonbond (
http://www.triathlonbond.nl/NTB/Reglementenstatuten.aspx).

2.3. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.4. Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het Evenement is alleen toegestaan voor Deelnemer indien de organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld en de gegevens van de nieuwe deelnemer voor 29 maart 2019 bij de organisatie zijn doorgegeven.

2.5. Alleen bij schriftelijke annulering vóór 27 april 2020 kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt € 10,00 administratiekosten aan Deelnemer ingehouden op de reeds betaalde inschrijfgelden. Wijzigen van persoonlijke gegevens kan t/m 27 april 2020.

2.6. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan Deelnemer plaatsvinden.

2.7. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

2.8. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.


Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
Lees de
 Privacy Statement voor meer informatie.

Artikel 6: Reglement

Op de deelname door de Deelnemer aan de PyramideTriathlon en de PyramideDuathlon is het reglement van de Nederlandse Triathlonbond van toepassing, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
Beide evenementen worden gehouden in natuurgebied
Den Treek Henschoten waar de gedragsregels van s(up)port for nature worden gehanteerd.
Aanvulend reglement voor deelname aan de PyramideTriathlon, de PyramideDuathlon of de PyramideTrail is als volgt:

6.1 Algemeen reglement

Deelnemers met een NTB-licentie zijn verplicht deze te tonen bij het aanmelden op het wedstrijdsecretariaat. Indien men geen licentie kan tonen of heeft, kan tegen betaling een daglicentie verkregen worden.
Deelnemers aan de korte afstand dienen op de dag van het evenement minimaal 18 jaar oud te zijn. Voor het NK zijn er leeftijdsgroepen gemaakt conform het NTB wedstrijdreglement.
De organisatie kan i.v.m. extreme weersomstandigheden besluiten de afstanden in te korten of zelfs het evenement af te gelasten indien de veiligheid van de deelnemers in het geding komt. Bij afgelasting vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
Deelname is slechts mogelijk indien je inschrijfgeld is voldaan. Bij twijfel dien je een afschrift van de betaling te kunnen overleggen. Indien dit niet kan, dien je ter plekke het inschrijfgeld te voldoen. Mocht in de dagen na de wedstrijd alsnog je betaling binnenkomen, dan wordt dit direct op je rekening overgemaakt.
De wedstrijdleiding is gerechtigd om deelnemers van verdere deelname aan de wedstrijd uit te sluiten, indien blijkt dat de deelnemer of het materiaal in een dusdanige conditie verkeerd, dat de deelnemer bij verdere deelname een gevaar oplevert voor zichzelf of voor anderen. Indien de deelnemer zelf besluit om de wedstrijd te staken, dan dient hij de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte te stellen en het startnummer in te leveren.
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit de deelname aan deze run-bike-run.
Hulp van derden is niet toegestaan.

Je bent verkeersdeelnemer op de openbare weg. Je dient je aan de geldende verkeersregels te houden. Op kritieke punten staan vrijwilligers die u zo veilig mogelijk het parcours laten volgen. Volg hun aanwijzigingen op! Je kunt fietsers en vooral wandelaars tegenkomen.
Op de route staan borden met aanwijzingen die je dient op te volgen.
Het niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie, ook buiten de wedstrijd om, kan aanleiding zijn tot ontzegging tot de wedstrijd.

6.2 Hardloop reglement
Het door de organisatie verstrekte startnummer dient goed zichtbaar op de borst gedragen te worden. Wij adviseren je gebruik te maken van een elastische band voor de bevestiging van je startnummer. Er wordt gecontroleerd op het aantal afgelegde ronden.
De looproute is duidelijk aangegeven. Paden die niet tot het parcours behoren zijn afgezet met lint. Op belangrijke en/of gevaarlijke punten staan vrijwilligers. Aanwijzingen van vrijwilligers dient je op te volgen.
De wedstrijd vindt plaats in een natuurgebied en je kunt dus wandelaars tegenkomen.

6.3 Fiets reglement
Het dragen van een goedgekeurde helm is verplicht. De helm dient getoond te worden bij de fietscontrole. De fietscontrole vindt plaats wanneer je je fiets (ATB) voor de start van de wedstrijd in de wisselzone klaar zet.
Het door de organisatie verstrekte nummer dient zichtbaar gedragen te worden. Wij adviseren je gebruik te maken van een elastische band voor de bevestiging van het startnummer.
Je moet de helm vastgemaakt op het hoofd dragen zolang je in het bezit bent van de fiets (d.w.z. vanaf het moment dat je de fiets pakt bij de start van het fietsen tot en met het moment dat je de fiets neerzet bij het einde van het fietsen).
Je mag pas opstappen als je de wisselzone hebt verlaten.
De fietsroute is duidelijk aangegeven. Paden die niet tot het parcours behoren zijn afgezet met lint. Op belangrijke en/of gevaarlijke punten staan vrijwilligers. Aanwijzingen van vrijwilligers dien je op te volgen.
De wedstrijd vindt plaats in een natuurgebied en je kan dus wandelaars tegenkomen.
Omwille van de veiligheid en sportiviteit doen wij een beroep op je om daar waar stayeren wellicht mogelijk is, dit NIET te doen.
Na afloop kan je met je startnummer je fiets ophalen.

Pyramide Off Road Festival maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door deze melding te accepteren of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.